Skip to main content

Codi ètic

LAFF informa

 

Tots els continguts d'aquesta web estan subjectes als codi ètics que a continuació es detallen:

 1.  Autoria
  Qualsevol consell mèdic o de salut suggerit en aquest lloc web només serà proporcionat per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats llevat que una clara declaració expressi que una part del suggeriment ofert no és d'un professional de la salut qualificat o organització no mèdica.
 2.  Complementarietat
  La informació proporcionada en aquest lloc està dirigida a complementar, no a reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient o visitant i el seu metge actual. La informació proporcionada en www.fundacionff.org i www.laff.es ha estat plantejada per recolzar, no substituir, la relació que existeix entre un pacient / visitant d'aquest lloc web i el seu metge. Si teniu problemes de salut, consulteu al vostre metge.
 3.  Confidencialitat
  Aquest lloc web respecta la confidencialitat de les dades relatives a pacients i visitants, incloent la seva identitat personal. Els propietaris d'aquest lloc web es comprometen a respectar i excedir els requisits legals de privacitat de la informació mèdica o de salut que s'apliquen en els països on estiguin localitzats tant el lloc principal com les seves rèpliques (mirrors).
  Les informacions rebudes per qualsevol via (CARTA, EMAIL, SMS, FORMULARI, ENQUESTA, ETC) així com les adreces de correus electrònics i en general, qualsevol informació provinent d'una font externa de la web, serà sempre tractada sota les directrius de la llei de protecció de dades vigent a Espanya i en cap cas i sota cap circumstància aquesta informació, completa ni parcialment, serà cedida ni venuda a cap altra persona, entitat o empresa.
 4.  Atribució, Referències i actualització
  Quan sigui apropiat, la informació continguda en aquest lloc serà recolzada amb referències clares a les fonts de les dades i, si és possible, s'establiran hipervincles a aquestes dades. La data en que una pàgina clínica va ser modificada per última vegada estarà clarament identificada (per exemple al final de la pàgina).
 5.  Garantia
  Qualsevol requeriment relatiu als beneficis o rendiment d'un tractament específic, producte comercial o servei serà recolzat amb les evidències adequades i objectives, de la forma indicada en l'anteriorment citat Principi 4.
 6.  Transparència dels autors
  Els dissenyadors d'aquest lloc Web buscaran proporcionar informació de la manera més clara possible i proporcionaran adreces de contacte perquè els visitants puguin buscar informació addicional. El dissenyador del web és la mateixa Fundació FF.
 7.  Transparència del patrocinador
  La Fundació FF és l'únic propietari i patrocinador d'aquesta pàgina Web. Per la creació, ampliació i manteniment de la web no es rep cap suport econòmic directe ni indirecte per part de cap altra entitat, associació, empresa ni particular. Totes les contribucions i càrrecs de la Fundació són de caràcter voluntari, gratuït i no remunerat.
 8.  Honestedat en la política publicitària
  No es contempla en els objectius de la Fundació utilitzar la pàgina web com a font de finançament, de manera que no es percep cap remuneració per cap informació publicada a la web, ni per publicitat, ni per un altre concepte.
  Per aquest motiu, qualsevol empresa, persona o entitat esmentada en la nostra web estarà en el context del projecte que es realitzi conjuntament. En cap cas es publicitarà cap producte, tractament o especialista, per la qual cosa a la nostra web no existeixen "anunciants".

 

Propietat de: www.laff.es
Fundació d'afectats de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica