Skip to main content

Els familiars han de saber

Què haurien de saber els familiars dels pacients amb Fibromialgia?

La Fibromialgia produeix sempre algun desequilibri al si de la família. Només amb una informació detallada del procés que es pateix, dels símptomes que produeix i de com cal afrontar-los (amb el consell d'un professional), sera possible disminuir patiments o conflictes innecessaris, i restablir una dinamica familiar positiva.

Quin és el tractament més adequat?

El tractament d'aquesta malaltia ha de ser individualitzat en cada cas, i dependrà de la presència de diversos símptomes que es pateixin, de la seva gravetat i de les conseqüències que provoquin. Entre les diverses mesures que han demostrat eficàcia, hi ha:

  • Un coneixement real de la malaltia i dels seus mecanismes fisiopatològics.
  • La realització d'exercici físic regularment.
  • L'administració d'alguns fàrmacs (Amitriptilina, Ciclobenzaprina, Tramadol i altres, en funció dels diferents símptomes).Els antiinflamatoris i sedants no són massa eficaços.
  • Electroacupuntura a les zones doloroses.
  • Estratègies d'afrontament (conductuals i ocupacionals).

Fa falta subratllar que els beneficis del tractament dependran no solament de la gravetat de la malaltia sinó també de la racionalitat del tractament i del seu grau d'acompliment.

Mentre que les formes es poden tractar amb mesures senzilles i algun farmaco, en les més severes fa falta un abordatge multidisciplinari (medico, físic, psicologico i ocupacional).

Existeix alguna prevenció?

L'abordatge dels factors de risc coneguts poden ser un camí per a la reducció de la freqüència i la intensitat dels símptomes d'aquesta malaltia. Entre les mesures a tenir en compte hi ha:

  • El tractament precoç i adequat del dolor posttraumàtic, especialment el d'origen raquideo, i de les malalties inflamatòries osteoarticulars.
  • El tractament adequat dels trastorns de l'estat d'ànim.
  • La detecció precoç i tractament de trastorns del descans nocturn.
  • El tractament de les situacions d'estrès prolongades.
  • L'aplicació de conductes basats en el control del ritme, així com en maneig ergonòmic de les càrregues físiques i/o mentals.