Skip to main content

Fins i Objectius

FINS i OBJECTIUS

La Fundació d'afectats de Fibromiàlgia i Síndrome de fatiga crònica és una Organització no governamental (ONG), inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1799 i qualificada com a Fundació benèfica de tipus assistencial, cultural i de finalitats científiques.

La Fundació FF no té patrimoni. Els patrons i els membres dels comitès científics col•laboren de forma altruísta i no tenen cap mena de remuneración. No té relacions comercials amb professionals ni amb empreses. El finançament que obté és per a projectes finalistes, en els que consta el nom dels finançadors, d'acord amb la seva política de transparència total quant a les fonts de finançament.

El seu objectiu fonamental és el de col•laborar en la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. En cap cas pretén ser una alternativa als professionals sanitaris i socials, cenyint-se, estrictament, a les seves finalitats.

Dirigeix les seves actuacions, sobretot, a:

• Informació, divulgació i sensibilització

• Foment de la investigació

• Reivindicació de drets

• Suport a les associacions

• Captació de recursos

Per assolir aquests objectius, la Fundació FF té diversos programes

• Fundació FF i Ciència

• Fundació FF i Societat

Aquests programes van dirigits a col•laborar activament amb els diversos colectius implicats en poder aconseguir l’objectiu fonamental de la Fundació FF:

En primer lloc, l’afectat i els seus familiars, que són els que pateixen dia a dia la realitat d’una malaltia dolorosa, crònica i discapacitant.

Les associacions, en el seu treball de recolzament als malalts i la reivindicació de drets per a que puguin desenvolupar una vida completa i normalitzada.

Els professionals de la salut, que han de tenir els recursos i la formació necessaris per a realitzar el tractament multidisciplinar que es requereixi

La ciutadania, que ha de recolzar i respectar als malalts, a les seves famílies i als professionals sanitaris i socials.

Els agents socials, empresaris i sindicats, per crear les condicions necessàries per a la inserció laboral dels afectats que puguin treballar, ja sigui en el seu lloc habitual de treball o ja sigui accedint a altres llocs.

Las diferentes Administraciones, cada una desde les seves competències i responsabilitats, per tal de fer que s’acompleixi la legislació vigent i adequar-la, quan sigui convenient, a la situació i les necessitats del col•lectiu.

La comunitat científica, que ha de crear programes i línies d’investigació sobre unes afeccions de causa idiopàtica i, per tant, de difícil tractament, per tal d’oferir una esperança de futur als afectats.

I la comunitat universitària, adequant els seus programes de les Facultats de Medicina, Infermeria, Treball Social… a la realitat d’unes dades estadístiques que situen aquestes afeccions entre les que pateixen un major nombre de ciutadans